Raj Bhasha

 UÉeÉpÉÉwÉÉ AÉrÉÉåaÉ

xÉÇÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑcNåûS ESrÉ Måü AlÉÑmÉÉsÉlÉ qÉåÇ UÉ·ímÉÌiÉ  ²ÉUÉ 7 eÉÔlÉ 1995 MüÉå UÉeÉpÉÉwÉÉ AÉrÉÉåaÉ  MüÉ aÉPûlÉ oÉÉsÉ aÉÇaÉÉkÉU ZÉUå MüÐ AkrɤÉiÉÉ qÉåÇ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ| ÌuÉÍpɳɠ UÉerÉÉåÇ xÉå CxÉMåü 20 xÉSxrÉ qÉlÉÉåiÉÏiÉ  ÌMüL aÉL| AÉrÉÉåaÉ lÉå AmÉlÉÏ 19 ÍxÉTüÉËUzÉåÇ mÉëxiÉÑiÉ MüÐÇ|

UÉeÉpÉÉwÉÉ AÍkÉÌlÉrÉqÉ - 1976

CxÉ AÍkÉÌlÉrÉqÉ  Måü AliÉaÉïiÉ ÌWÇûSÏ MüÉ AÉÍkÉMüÉÍkÉMü  mÉërÉÉåaÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL MÑüNû mÉëpÉÉuÉÏ MüSqÉ EPûÉL aÉL WæÇû :-

1- pÉÉUiÉ xÉÇbÉ  Måü UÉerÉÉåÇ MüÉå iÉÏlÉ uÉaÉÉåïÇ qÉåÇ  ÌuÉpÉ£ü ÌMürÉÉ aÉrÉÉ Wæû|

(Mü) E¨ÉU mÉëSåzÉ, qÉkrÉ mÉëSåzÉ, ÌoÉWûÉU, UÉeÉxjÉÉlÉ, WûËUrÉÉhÉÉ, ÌWûqÉÉcÉsÉ ëSåzÉ, fÉÉUZÉÇQû, d¨ÉÏxÉaÉRû, Ei§ÉÉZÉÇQû LuÉÇ xÉÇbÉ ¤Éå§É ÌSssÉÏ| (rÉå xÉpÉÏ ÌWÇûSÏ pÉÉwÉÏ ¤Éå§É  WæÇû|)

(ZÉ) CxÉ ´ÉåhÉÏ qÉåÇ mÉÇeÉÉoÉ, aÉÑeÉUÉiÉ, cÉÇQûÏaÉRû AÉæU AÇQûqÉÉlÉ-ÌlÉMüÉåoÉÉU MüÉå UZÉÉ aÉrÉÉ Wæû|

(aÉ) zÉåwÉ  xÉpÉÏ mÉëSåzÉ LuÉÇ xÉÇbÉzÉÉÍxÉiÉ ¤Éå§ÉÉåÇ MüÉå ‘’ ´ÉåhÉÏ qÉåÇ UZÉÉ aÉrÉÉ Wæû|

CxÉ  AÍkÉÌlÉrÉqÉ Måü AliÉaÉïiÉ rÉWû ÌlÉSåïzÉ  ÌSrÉÉ aÉrÉÉ ÌMü-

1- MåülSìÏrÉ MüÉrÉÉïsÉrÉÉåÇ xÉå ‘’ ´ÉåhÉÏ Måü UÉerÉÉåÇ MüÉå pÉåeÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉå xÉpÉÏ mÉ§É ÌWÇûSÏ pÉÉwÉÉ LuÉÇ SåulÉÉaÉUÏ ÍsÉÌmÉ qÉåÇ pÉåeÉå eÉÉLaÉåÇ| rÉÌS MüÉåC mÉ§É AÆaÉëåÄeÉÏ qÉåÇ pÉåeÉÉ aÉrÉÉ iÉÉå ExÉMüÉ ÌWÇûSÏ qÉåÇ AlÉÑuÉÉS AuÉzrÉ pÉåeÉÉ eÉÉrÉå|

2- ‘’ ´ÉåhÉÏ Måü UÉerÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ ÌWÇûSÏ AÆaÉëÄeÉÏ SÉålÉÉåÇ pÉÉwÉÉAÉåÇ qÉåÇ mÉ§É urÉuWûÉU ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû|

3- ‘’ ´ÉåhÉÏ Måü UÉerÉÉåÇ xÉå mɧɠ– urÉuÉWûÉU AÇaÉëåÄeÉÏ qÉåÇ ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû|

4- MåülSìÏrÉ MüÉrÉÉïsÉrÉÉåÇ qÉåÇ ÌWÇûSÏ qÉåÇ AÉaÉiÉ mɧMüÉ E¨ÉU ÌWÇûSÏ qÉåÇ WûÏ ÌSrÉÉ eÉÉLaÉÉ|

5-MåülSì xÉUMüÉU Måü xÉÉjÉ mÉëmɧÉ, UÎeÉxOûU ÌWÇûSÏ AÇaÉëÄeÉÏ SÉålÉÉåÇ qÉåÇ WûÉåÇaÉå|

6-MåÇüSìÏrÉ xÉUMüÉU MüÉ MüqÉïcÉÉUÏ ÌWÇûSÏ rÉÉ AÇaÉëÄeÉÏ mÉU  ÌOûmmÉhÉÏ ÍsÉZÉ xÉMüiÉå Wæû|

7-eÉWûÉð 80% xÉå AÍkÉMü MüqÉïcÉÉUÏ ÌWÇûSÏ qÉåÇ MüÉrÉï MüUiÉå WûÉå, uÉWûÉð ÌOûmmhÉÏ mÉëÉÃmÉ AÉÌS MüÉqÉ MåüuÉsÉ ÌWÇûSÏ qÉåÇ WûÏ MüUlÉå MüÉå MüWûÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû|

8- mÉëirÉåMü MüÉrÉÉïsÉrÉ  Måü mÉëkÉÉlÉ MüÉ rÉWû SÉÌrɨuÉ WûÉåaÉÉ  ÌMü uÉWû UÉeÉxÉpÉÉ AÍkÉÌlÉrÉqÉÉåÇ LuÉÇ EmÉoÉlkÉAÉåÇ MüÉ xÉqÉÑÍcÉiÉ AlÉÑmÉÉsÉlÉ  MüUÉLÆ|

UÉeÉpÉÉwÉÉ MüÐ xÉÇuÉækÉÉÌlÉMü  ÎxjÉÌiÉ

xÉÇÌuÉkÉÉlÉ Måü pÉÉaÉ-17 Måü AkrÉÉrÉ-1 MüÐkÉÉUÉ 343(1) Måü AlÉÑxÉÉU –“xÉÇbÉ MüÐ UÉeÉpÉÉwÉÉ ÌWÇûSÏ AÉæU ÍsÉÌmÉ SåuÉlÉÉaÉUÏ WûÉåaÉÏ| xÉÇbÉ Måü UÉeÉMüÐrÉ mÉërÉÉåeÉlÉÉåÇ Måü ÍsÉL mÉërÉÉåaÉ WûÉålÉå uÉÉsÉå AÇMüÉåÇ MüÉ ÃmÉ pÉÉUiÉÏrÉ AÇMüÉåÇ MüÉ AliÉUÉï·íÏrÉ ÃmÉ WûÉåaÉÉ|” ÌMÇüiÉÑ CxÉÏ kÉÉUÉ Måü AliÉaÉïiÉ rÉWû pÉÏ mÉëÉukÉÉlÉ MüU ÌSrÉÉ aÉrÉÉ ÌMü xÉÇÌuÉkÉÉlÉ Måü mÉëÉUÇpÉ WûÉålÉå xÉå 15 uÉwÉï MüÐ MüÉsÉÉuÉÍkÉ Måü ÍsÉL ElÉ xÉoÉ UÉeÉMüÐrÉ mÉëÉrÉÉåeÉlÉÉåÇ Måü ÍsÉL AÇaÉëåÄeÉÏ pÉÉwÉÉ MüÉ mÉërÉÉåaÉ WûÉåiÉÉ UWåûaÉÉ|

26 eÉlÉuÉUÏ  1965 MüÉå EmÉrÉÑï£ü 15 uÉwÉï MüÐ AuÉÍkÉ  xÉqÉÉmiÉ WûÉå cÉÑMüÐ Wæû| mÉUliÉÑ AÉeÉ  pÉÏ UÉeÉMüÐrÉ MüÉrÉÉåïÇ qÉåÇ AÇaÉëåÄeÉÏ pÉÉwÉÉ MüÉ oÉÉåsÉoÉÉsÉÉ Wæû eÉÉå EÍcÉiÉ  lÉWûÏÇ Wæû|

xÉÇÌuÉkÉÉlÉ  qÉåÇ UÉeÉpÉÉwÉÉ xÉÇoÉÇkÉÏ AlÉÑcNåûS pÉÉaÉ-17 Måü AkrÉÉrÉ-1 qÉåÇ kÉÉUÉ 343 xÉå 351 iÉMü Wæû| kÉÉUÉ 343 qÉåÇ xÉÇbÉ MüÐ UÉeÉpÉÉwÉÉ ÌWÇûSÏ AÉæU ÍsÉÌmÉ SåuÉlÉÉaÉUÏ MüÉå bÉÉåÌwÉiÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ Wæû| AÇMüÉåÇ MüÉ mÉërÉÉåaÉ pÉÏ uÉWûÏ UWåûaÉÉ eÉÉå AliÉUÉï·íÏrÉ xiÉU mÉU cÉsÉ UWûÉ Wæû|

AlÉÑcNåûS-344 UÉ·ímÉÌiÉ ²ÉUÉ UÉeÉpÉÉwÉÉ AÉrÉÉåaÉ LuÉÇ xÉÍqÉÌiÉ Måü aÉPûlÉ xÉå xÉÇoÉÇÍkÉiÉ Wæû|

AlÉÑcNåûS 345, 346, 347 qÉåÇ mÉëÉSåÍzÉMü pÉÉwÉÉAÉåÇ xÉÇoÉÇkÉÏ mÉëÉuÉkÉÉlÉ Wæû|

AlÉÑcNåûS 348 qÉåÇ EŠiÉqÉ lrÉÉrrrÉsrÉ, EŠ lrÉÉrÉÉsÉrÉÉåÇ, xÉÇxÉS AÉæU ÌuÉkÉÉlÉ qÉÇQûsÉÉåÇ qÉåÇ mÉërÉÑ£ü ÌuÉkÉårÉMüÉåÇ MüÐ pÉÉwÉÉ Måü xÉÇoÉÇkÉ Måü ÌuÉxiÉÉU qÉåÇ mÉëMüÉzÉ QûÉsÉÉ Wæû|

AlÉÑcNåûS 349 qÉåÇ pÉÉwÉÉ xÉÇoÉÇÍkÉiÉ ÌuÉÍkÉrÉÉð  AÍkÉÌlÉrÉÍqÉiÉ MüUlÉå MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ uÉhÉïlÉ  Wæû|

AlÉÑcNåûS 350 qÉåÇ eÉlÉxÉÉkÉÉUhÉ MüÐ ÍzÉMüÉrÉiÉÉåÇ MüÉå SÕU MüUlÉå Måü ÍsÉL AÉuÉåSlÉ qÉåÇ mÉërÉÑ£ü MüÐ eÉÉlÉå uÉÉsÉÏ pÉÉwÉÉ iÉjÉÉ mÉëÉjÉÍqÉMü xiÉU mÉU qÉÉiÉ×pÉÉwÉÉ qÉåÇ ÍzɤÉÉ xÉÑÌuÉkÉÉLÆ SålÉå AÉæU pÉÉwÉÉrÉÏ AsmÉxÉÇZrÉMüÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ ÌSzÉÉ ÌlÉSåïzÉ MüÉ mÉëÉuÉkÉÉlÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ Wæû|

AlÉÑcNåûS 351 qÉåÇ xÉUMüÉU Måü ElÉ MüiÉïurÉÉåÇ SÉÌrÉiuÉÉåÇ MüÉ EssÉåZÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ Wæû, ÎeÉxÉMüÉ mÉÉsÉlÉ ÌWÇûSÏ Måü mÉëcÉÉU-mêxÉÉU AÉæU ÌuÉMüÉxÉ Måü ÍsÉL MüUlÉÉWæû|

CxÉMåü AÌiÉËU£ü UÉw§ÉmÉÌiÉ Måü AÍkÉxÉÔcÉlÉÉ 59/2/54 ÌSlÉÉMÇü 3-12-55 Måü iÉWûiÉ AÇaÉëåÄeÉÏ Måü xÉÉjÉ-xÉÉjÉ  ÌWÇûÌS MüÉ mÉërÉÉåaÉ ÌlÉÎqlsÉÎZÉiÉ MüÉrÉÉåïÇ WåûiÉÑ ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû-

1- eÉlÉiÉÉ Måü xÉÉjÉ mɧɠurÉuÉWûÉU Måü ÍsÉL|

2-mÉëzÉÉÌlÉMü  ËUmÉÉåOïû, xÉUMüÉUÏ xÉÇMüsmÉÉåÇ, xÉÇxÉS qÉåÇ  mÉëxiÉÑiÉ MüÐ eÉÉlÉå uÉÉsÉÏ ËUmÉÉåOïû Måü ÍsÉL|

3-ÌWÇûSÏ  pÉÉwÉÏ UÉerÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ mɧÉ-urÉuÉWûÉU Måü ÍsÉL|

4-AlrÉ  SåzÉÉåÇ MüÐ xÉUMüÉUÏ LuÉÇ AliÉUÉï·íÏrÉ xÉÇaÉPûlÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ mÉ§É urÉuÉWûÉU Måü ÍsÉL|

5-xÉÇÍkÉrÉÉåÇ LuÉÇ MüÄeÉÉåïÇ Måü ÍsÉL|

mÉëÌiÉuÉåSlÉ

ÌWÇûSÏ UÉeÉpÉÉwÉÉ MüÉrÉÉïluÉrÉlÉ xÉÍqÉÌiÉ MüÐ oÉæPûMü qÉåÇ xÉuÉïxÉÉqqÉiÉ xÉå rÉWû ÌlÉhÉïrÉ ÍsÉrÉÉ aÉrÉÉ ÌMü zÉæ¤ÉÍhÉMü xÉ§É xÉlÉ 2018-19 Måü SÉæUÉlÉ UÉeÉpÉÉwÉÉ ÌWÇûSÏ Måü ÌuÉMüÉxÉ MüÉå krÉÉlÉ qÉåÇ UZÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉ  ÌoÉÇSÒAÉåÇ mÉU MüÉrÉï MüUlÉå MüÉ ÌlɶÉrÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ|

1- ÌuɱÉsÉrÉ Måü MüqÉïcÉÉËUrÉÉåÇ MüÐ lÉÉqÉÉÇMülÉ xÉÔcÉÏ MüÐ mÉëÌiÉÍsÉÌmÉ ÌWÇûSÏ pÉÉwÉÉ qÉåÇ ÌuÉaÉiÉ  uÉwÉï pÉÏ iÉærÉÉU ÌMürÉÉ eÉLaÉÉ|

2- mÉëÌiÉmÉÔÌiÉ  AuMüÉzÉ MüÉ mÉëÉÃmÉ mɧÉ, AÎeÉïiÉ AuÉMüÉzÉ, AÉMüÎxqÉMü AuÉMüÉzÉ ÌWÇûSÏ pÉÉwÉÉ qÉåÇ iÉærÉÉU ÌMürÉÉ eÉLaÉÉ iÉjÉÉ ÌuɱÉsÉrÉ Måü xÉpÉÏ MüqÉïcÉÉUÏ ÌWÇûSÏ pÉÉwÉÉ qÉåÇ WûÏ ÌlÉSåïzÉÉåÇ MüÉå AÇÌMüiÉ MüUåÇaÉå|

3- xÉpÉÏ MüqÉïcÉÉËUrÉÉåÇ MüÉå ÌlÉSåïÍzÉiÉ ÌMürÉÉ eÉÉLaÉÉ ÌMü NûɧÉ-NûɧÉÉ EmÉÎxjÉiÉ mÉÇÎeÉMüÉ MüÉ lÉÉqÉMüUhÉ ÌWÇû¬Ï pÉÉwÉÉ qÉåÇ MüUåÇ|

4-ÌuÉÍpɳɠÌuÉpÉÉaÉÉåÇ xÉå mÉëÉmiÉ mɧÉÉåÇ MüÉ eÉuÉÉoÉ ÌWÇûSÏ  pÉÉwÉÉ qÉåÇ WûÏ ÌSrÉÉ eÉÉLaÉÉ|

5-zÉæ¤ÉÉÍhÉMü  xɧɠ2018-19 Måü SÉæUÉlÉ ÌlÉkÉÉïËUiÉ  MüÉåwÉ xÉå ÌWÇûSÏ MüÐ mÉÑxiÉMüÉåÇ MüÉå ZÉUÏSÉ eÉÉLaÉÉ|